Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
Central Arkansas Workforce Logo- Click here to return to home page

TRUNG TÂM ARKANSAS

KHU VỰC PHÁT TRIỂN LAO ĐỘNG

Chương trình và phút

Dễ dàng truy cập các chương trình và biên bản cuộc họp có thể tìm kiếm cho Ban Phát triển Lực lượng Lao động Trung tâm Arkansas. Các câu chuyện truyền thuyết có sẵn trước cuộc họp được lên lịch thường xuyên. Biên bản của mỗi cuộc họp được thông qua bởi hội đồng quản trị tại cuộc họp sau đó và được đăng trực tuyến sau khi được phê duyệt.

June 10, 2024

Minutes

March 4, 2024

Minutes

December 4, 2023

Minutes

June 19, 2023

Agenda

March 13, 2023

Agenda

December 5, 2022

September 19, 2022

June 27, 2022

February 28, 2022

December 6, 2021

September 27, 2021

June 14, 2021

March 8, 2021

December 7, 2020

September 28, 2020

July 27, 2020

June 8, 2020

March 9, 2020

December 9, 2019

bottom of page