Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
Central Arkansas Workforce Logo- Click here to return to home page

TRUNG TÂM ARKANSAS

KHU VỰC PHÁT TRIỂN LAO ĐỘNG

Business Meeting

Ban phát triển lực lượng lao động

Hội đồng quản trị của chúng tôi bao gồm các đại diện từ khu vực tư nhân, tổ chức phi lợi nhuận và các cơ quan chính phủ.

Cung cấp ánh nắng mặt trời

Ban Phát triển Lực lượng Lao động được pháp luật liên bang ủy nhiệm giám sát các khoản đầu tư công vào các chương trình đào tạo và việc làm. Trách nhiệm này được thực hiện thông qua các hoạt động của Khu vực Phát triển Lực lượng Lao động Trung tâm Arkansas.

Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, Cơ quan Điều hành Một cửa, Khu Quy hoạch và Phát triển Trung tâm Arkansas, ngân sách sẽ không vượt quá 108.518,95 đô la hàng năm.

Các cuộc họp sắp tới

Ban Phát triển Lực lượng Lao động thường họp mỗi quý một lần. Sau khi một cuộc họp đã được lên lịch, nó có thể được tìm thấy trong Sự kiện sắp tới.

Gói địa phương

Đạo luật Cơ hội và Đổi mới Lực lượng Lao động (WIOA) yêu cầu mỗi khu vực lực lượng lao động địa phương xây dựng kế hoạch phát triển lực lượng lao động địa phương, kế hoạch này phải được đệ trình như một phần của kế hoạch khu vực. Quy hoạch địa phương bao gồm các kế hoạch và mục tiêu chi tiết hơn, có thể hành động được và phù hợp với các mục tiêu và tầm nhìn chiến lược tương ứng của quy hoạch khu vực.

Gói địa phương

Đạo luật Cơ hội và Đổi mới Lực lượng Lao động (WIOA) yêu cầu mỗi khu vực lực lượng lao động địa phương xây dựng kế hoạch phát triển lực lượng lao động địa phương, kế hoạch này phải được đệ trình như một phần của kế hoạch khu vực. Quy hoạch địa phương bao gồm các kế hoạch và mục tiêu chi tiết hơn, có thể hành động được và phù hợp với các mục tiêu và tầm nhìn chiến lược tương ứng của quy hoạch khu vực.

Tận dụng

Mục đích của báo cáo này là cung cấp thông tin cơ bản mà Ban Phát triển Lực lượng Lao động Trung tâm Arkansas có thể sử dụng để đưa ra các quyết định chính sách. Hội đồng quản trị sử dụng phân tích dữ liệu và kết luận rút ra từ LEVERAGE như một bước xúc tác đầu tiên trong việc đáp ứng nhu cầu lực lượng lao động của doanh nghiệp và ngành công nghiệp, cũng như cung cấp mọi lợi thế cho những người tham gia để đạt được mức sống cao hơn trong khu vực dịch vụ sáu quận.

Carlton Billingsly

Owner

Floors & More, Inc.

Business Representative

Saline County

Salina Rivers

Human Resources Manager & Recruiter

Rineco

Business Representative

Saline County

LaTasha Mays

Rehabilitation Program Manager

Division of Services for the Blind

Rehabilitation Services - DSB

Pulaski County

Jimmy McCalister

Health & Safety Instructor/Director of Training

International Union of Painters & Allied Trades

Organized Labor

Pulaski County

Star Jackson

SCSEP Administrator

American Indian Center of Arkansas

Older Worker

Pulaski County

William French

Business Manager

IBEW Local 295

Labor - Apprenticeship Partnership

Pulaski County

Sharon Cantrell

Director of Workforce Development and Community Education

U of A Pulaski Technical College

Institution of Higher Education

Pulaski County

Jim Youngquist

Executive Director

Arkansas Economic Development Institute

Economic & Community Development

Pulaski County

Clevon Young - Secretary

Executive Director

Arkansas Human Development Corporation

Community Based Organization

Pulaski County

Michele Allgood

Attorney

Mitchell Williams Law Firm

Business Representative

Pulaski County

Mark Perry

Financial Representative

P&P Benefits Group

Business Representative

Pulaski County

Michael Hein

Executive Director

American Indian Center of Arkansas

American Indian Representative

Pulaski County

LaRhonda Fulcher

Director of Adult Education

U of A Pulaski Technical College

Labor - Apprenticeship Partnership

Pulaski County

Crystal Aschbrenner

Administrator

Des Arc Nursing and Rehab

Business Representative

Prairie County

Byrum Kelly

Owner

Prescription Shop Pharmacy

Business Representative

Prairie County

Joyce Surratt

Owner

Craig’s Bar-B-Q

Business Representative

Prairie County

Gary Padget

President and CEO

Southern Paramedic Service

Business Representative

Monroe County

Sam High

Veteran Representative

Lonoke County Veterans Service Office

Veteran

Lonoke County

Michael Florence- Chair

CEO

ALPS, Inc.

Business Representative

Lonoke County

Diana Kirkdoffer

Local Office Manager

Arkansas Division of Workforce Services

Wagner-Peyser Program

Faulkner County

Jonathon Graham

Field Representative

Plumbers & Pipefitters Local #155

Organized Labor

Faulkner County

Melynda Hardin

Sr. Human Resources Representative

Virco Manufacturing Corporation

Business Representative

Faulkner County

Andrea Gilliam

Rehab Area Manager

Arkansas Rehabilitation Services

Arkansas Rehabilitation Services

Faulkner County

Thành viên & Chi nhánh 

bottom of page