Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
Central Arkansas Workforce Logo- Click here to return to home page

TRUNG TÂM ARKANSAS

KHU VỰC PHÁT TRIỂN LAO ĐỘNG

consultation meeting

Những cộng sự của chúng ta

Năng lực phục vụ của chúng tôi được nâng cao hơn nữa nhờ mạng lưới đối tác đa dạng của chúng tôi.

TRUY CẬP NGUỒN NHÂN VIÊN BỔ SUNG

Chúng tôi xây dựng mối quan hệ với các tổ chức địa phương để hỗ trợ các doanh nghiệp thu hút, tuyển dụng, đào tạo, chuẩn bị, nâng cao kỹ năng và đào tạo lại nhân tài. Bắt đầu xây dựng mạng lưới các đối tác phát triển nguồn nhân lực của bạn bằng cách truy cập Danh mục Dịch vụ Lực lượng Lao động của chúng tôi.

Liên lạc

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page